Published: 2019-12-20

Geochronology, geochemistry, and tectonic significance of the Shirenshan gneiss in the southern margin of the North China Block

Jingya Wang, Shenglian Ren, Shuwen Dong, Li Longming, Dazhi Jiang, Yonghong Shi, Jiahao Li, Chuanzhong Song, Xu Han, Zhenqiang Li, Jue Ouyang

33-45

Multi-point geostatistics for ore grade estimation

Yu-Chen Song, Zhan-Ning Liu, Hai-Dong Meng, Xiao-Yan Yu

111-126